Regulamin Toru

REGULAMIN TORU1. PO KOLIZJI NIE WYSIADAMY Z GOKARTA

2. CZEKAMY NA OBSŁUGĘ TORU

3. RĘCE TRZYMAMY NA KIEROWNICY

4. NIE NACISKAMY 2 PEDAŁÓW W TYM SAMYM CZASIE 1. Tor kartingowy prowadzony jest przez INDOOR CARTING Chamielec & Gucwa S.C.
 2. Przed wstępem na tor Uczestnicy i ich opiekunowie powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem, na potwierdzenie czego złożą podpis pod przygotowanym przez Organizatora oświadczeniem. 
 3. Organizator umieszcza Regulamin w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich potencjalnych Uczestników. 
 4. Z toru mogą korzystać osoby w wieku od 4 roku życia. 
 5. Uczestnicy poniżej 13 roku życia mogą korzystać z toru wyłącznie za zgodą swoich opiekunów w przeznaczonych do tego gokartach. 
 6. Do korzystania z toru niezbędne jest nabycie biletu wstępu oraz okazanie dowodu tożsamości. 
 7. Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcję kierującego pojazdem kartingowym. 
 8. Zapewnia także, że nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy. 
 9. Organizator odmówi sprzedaży biletu osobie, co do której zachodzi podejrzenie nie spełniania warunków niniejszego Regulaminu bez przeprowadzenia dodatkowych testów (badań). 
 10. Uczestnik biorący udział w jeździe, a podejrzany o przebywanie pod wpływem wspomnianych środków, zostanie natychmiast usunięty z toru bez zwrotu pieniędzy za bilet wstępu. 
 11. Na terenie toru Uczestnicy powinni bezwzględnie stosować się do Regulaminu, wskazówek oraz nakazów Organizatora i jego personelu, sygnalizacji świetlnej, SAFETY KARTA, flag sygnalizacyjnych, a także przestrzegania poniższych obowiązków związanych z przygotowaniem do jazdy oraz ruchem pojazdów: 
  1. Uczestników obowiązuje absolutny zakaz wysiadania z pojazdów podczas trwania jazdy wyścigu. 
  2. W przypadku zatrzymania się pojazdu lub jego awarii pomocy udzielają wyznaczeni pracownicy obsługi toru. 
  3. Przed wejściem do pojazdu należy dokładnie zabezpieczyć te części garderoby (szaliki, chustki, luźne bluzki itp.), które mogłyby zostać wciągnięte przez części ruchome napędu. Dotyczy to także długich włosów, które należy związać. 
  4. Ponadto należy pamiętać o odpowiednim obuwiu do jazdy. 
  5. Uczestnicy w klapkach lub innego rodzaju luźnym obuwiu, nie będą dopuszczeni do jazdy. 
  6. Obowiązuje zakaz potrącania innych pojazdów. 
  7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora takich zajść, może on przerwać wyścig lub unieruchomić pojazd. 
 12. Obowiązkiem Uczestnika jest także: 
  1. jazda w kasku ochronnym, 
  2. start po odpowiednim sygnale, 
  3. niezwłocznie zatrzymanie się po zasygnalizowaniu końca jazdy, 
  4. zachowanie szczególnej ostrożności po włączeniu sygnalizacji ostrzegawczej, 
  5. zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez Organizatora. 
 13. Uczestnik przyjmuje do wiadomości że w tylnej prawej części gokarta, obok siedzenia, znajduje się jednostka napędowa, na którą należy zwrócić szczególna uwagę ze względu na temperaturę którą osiąga i łatwość przypadkowego oparzenia. 
 14. W chwili pojawienia się na torze SAFETY KARTA zabrania się uczestnikom wyprzedzania, nakazuje się zwolnić tempo jazdy i ustawić się za SAFETY KARTEM
 15. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach.
 16. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania toru. 
 17. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez Uczestników do Regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi. 
 18. Ponadto Organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdu w miejscu uszkodzonego.
 19.  Cennik za wstęp na tor kartingowy oraz czas trwania jazdy ustala Organizator. 
 20. Organizator ponadto decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy jak i o odstępie czasu między startującymi, ma także prawo w każdej chwili przerwać wyścig (jazdę) bez zwrotu opłaty za wstęp. 
 21. Wszystkie decyzje Organizatora są ostateczne. 
 22. Unieważnienie któregokolwiek z punktów nie unieważnia całego Regulaminu. 
 23. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

 Tor Kartingowy Opole